Aanmelding teller
Handleiding Projectbegeleiding.

Inleiding

de Stichting REMEDI werkt sinds 1986 in samenwerking met de stichting Horizon Holland aan de opbouw van gezondheidszorg in Derde Wereld landen en Oost Europa.

Sinds medio 2000 is de werkgroep een Stichting. Remedi bestaat uit vrijwilligers die tweemaandelijks bij elkaar komen om nieuw aangemelde projecten te beoordelen, de voortgang van bestaande projecten te bespreken en zonodig bij te sturen.

Naast het geven van materieele en financieele ondersteuning probeert Remedi ook kennis en vaardigheden over te brengen. Via Horizon Holland worden regelmatig jaarcontractanten een stagiaires uitgezonden. Publikaties over de projecten staan op onze Home-page (www.remedi.org) en zijn ook in de pers en vakbladen verschenen.

Subsidies worden verkregen via een klein aantal vaste donateurs. Daarnaast worden aan de projecten gelden gekoppeld, die via publieksakties of subsidie aanvragen worden verkregen.

Middelbare Scholen, de Stichting Kinderpostzegels, de Simavi, de Memisa, Horizon Holland, Stichting S.O.S en nog een aantal andere Stichtingen ondersteunden via bemiddeling van Remedi de projecten of doen dit nog steeds.

Projectcoordinatoren en Locale Counterparts hebben met name bij de start van een project te maken met vele organisatorische problemen. Men wil mensen helpen die duidelijk in moeilijke omstandigheden verkeren, maar moet zich om dat goed te doen opstellen als een manager op afstand. Bij de ondersteuning van een project is soms veel geld betrokken waar Projectcoordinator en Counterpart niet alleen voor verantwoordelijk kunnen zijn. Alvorens tot afspraken over te gaan is van groot belang de exacte positie van het project vast te stellen binnen de formele Gezondheidszorg, de Politieke en ook de Informele Sector.

Deze handleiding beoogt bouwstenen aan te reiken voor een goede projectopbouw, geeft voor de verschillende fasen controlelijsten en reikt tenslotte een aantal ijkpunten aan waarmee de kwaliteit van een project kan worden gemeten.

Algemene randvoorwaarden

In ieder project zijn Doel, Uitgangspunten en Werkwijze helder geformuleerd. (DUW formule).

Doel:

De activiteiten van Projectcoordinator en Counterpart zijn voornamelijk gericht op de verbetering van de gezondheidstoestand van de locale bevolking. Centraal staan Groei monitoring, ORS toepassing, Borst Voeding en Immunisatie (GOBI). Daarnaast richt het project zich eventueel op een van de grote deelprojecten van de WHO (family planning, HIV, TBC), of een lokaal gezondsheidsprobleem waarvan het belang (Prevalentie) op een verantwoorde en controleerbare wijze is vastgesteld.

----De Projectcoordinator en Counterpart sluiten een schriftelijke overeenkomst en worden bij hun streven ondersteund door de overkoepelende overheid op het gebied van gezondheidszorg en algemeen management. Dit kan via een schriftelijke verklaring of middels een meerjarenplan waarin soortgelijke doelstellingen als van het project worden omschreven. Concept overeenkomst, Letter of Intent is bij Remedi op te vragen.----

Uitgangspunt:

De deels preventieve activiteit spelen zich voornamelijk af op het nivo van basisgezondheidszorg op Grassrootlevel (A nivo) of in de Kliniek en het Gezondheidscentrum (B nivo). De in het project gehanteerde strategie loopt geheel volgens de beleidslijnen die door de WHO en de locale overheid zijn uitgezet. De counterpart werkt bij voorkeur op het het B-nivo en of in een ziekenhuizen van het C-nivo. Het ontbreekt de locale gezondheidszorg aan middelen om die basisgezondheidszorg gestalte te geven. De noodzakelijke middelen zijn in westerse landen in ruime mate aanwezig, vaak in opslagplaatsen voor reserve- of afgeschreven medische hulpmiddelen.

----Aard van de gevraagde bijdrage wordt omschreven en eigen locale initiatieven op betreffend gebied zijn weergegeven in correspondentie of jaarverslagen uit de voorafgaande periode. Een tijdpad voor de verwezenlijking wordt overeengekomen. Aanvraagformulieren voor materieele en personele ondersteuning zijn bij Remedi te verkrijgen.----

Werkwijze:

De Algemene Gezondheidszorg in veel ontwikkelingslanden kent een pyramidestructuur. Health Workers werken op Grass-root level ( A-nivo), Medical Assistants in de Clinic (B-nivo), Medical Doctors in het Districts Ziekenhuis (C-nivo). Voor het vaststellen van de exacte positie van het project binnen de circuits van formele Gezondheidszorg, de Politieke en de Informele Sector hanteren Projectcoordinator en Counterpart Organogrammen.

----Counterpart en Projectcoordinator geven inzicht in de verhoudingen en verschaffen middels de ingevulde Organogrammen concrete contacten voor Projectbegeleiding. Zowel functionarissen uit een hoger als uit een lager echelon worden gevraagd voor de locale Begeleidingscommissie. Blanco Organogrammen zijn bij Remedi te verkrijgen.----

Locale organisatie, specifieke randvoorwaarden

Zodra van het project Doel, Uitgangspunten en Werkwijze zijn geformuleerd en de Letter of Intent is getekend zijn de Lokale Counterpart en de Projectcoordinator aan elkaar gekoppeld.

De Projectcoordinator is verantwoordelijk voor een periodieke (liefst tweemaandelijkse) mondelinge of schriftelijke voortgangsrapportage voor de duur van het project. Voor een meerjarenproject geldt voor de Counterpart de verplichting van een Jaarverslag.

De meest tijdrovende bezigheid voor het maken van een jaarverslag is het verzamelen van data. Het is dan ook raadzaam aan het begin van het project reeds aandachtspunten om te zetten in maandstaten waarop dagelijks de handelingen en gegevens op kunnen worden genoteerd. Voor een kliniek is het aantal patientencontacten van belang, met nadere specificatie zoals verrichtingen, diagnoses, verwijscijfers e.d.

Het is gebleken dat er bij een toenemende routine meer relevante zaken worden genoteerd. Op basis van de data kunnen Counterpart en Coordinator veranderingen constateren die relatie hebben met gevraagde en gegeven ondersteuning.

---Het jaarverslag biedt de mogelijkheid de gang van zaken binnen het project te beoordelen. Remedi heeft voor het maken van het Jaarverslag een lijst met aandachtspunten.---

Aandachtspunten voor het Jaarverslag

Inleiding
Doel en aanleiding
Belangrijke gebeurtenissen in afgelopen jaar
Personalia
Functies medewerkers, taakverdeling
Gebouw en inrichting
Tekortkomingen in gebouw en instrumentarium
Onderhoud
Algemene projectgegevens
Situering tov C-nivo
Patientenpopulatie, aantal, verspreiding
Verrichtingen:aantal consulten/ingrepen
Netwerk, vormen van overleg
Contacten met B en C-nivo
Village Health Workers
Locale organisaties
Morbiditeit, Mortaliteit in getal en in percentages
Getallen en Percentages GOBI
Groeimonitoring
ORS
Borstvoeding
Immunisatie
Kwaliteitsbevordering
Nascholing eigen personeel
Scholing A-nivo, VHW's en TBA's
Financien
Overige zaken
Toekomstverwachtingen

Ijkpunten voor het kwaliteitsbeleid van het project

Groeimonitoring.

Orale rehydratie.

Borstvoeding.

Immunisatie.

Prevalenties.

Over "De samenwerking tussen projectcoordinator en Remedi". zal in een volgende uitwisseling worden gesproken.

Hoofdstuk.

  1. Omgang met sponsoren
  2. Richtlijnen voor het doneren van medische materialen
  3. Richtlijnen voor financieel beheer
  4. Vervoer en Douane.

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!